Полимери - HIPLEX® полиетилен со висока густина


HIPLEX® полиетиленот со висока густина (0,955-0,963 g/cm3) е материјал за изработка на дувана амбалажа со различни димензии наменета за пакување на прехрамбени и хемиски производи, како и за резервоари за автоиндустријата. Трговските и индустриските вреки изработени од HIPLEX® покрај одличните механички особини, секако дозволуваат и можност за квалитетно печатење.


HIPLEX® со потполна сигурност може да се употребува за пакување на прехрамбени производи, бидејки во контакт со храната органолептичките својства на храната остануваат непроменети за што сведочат атестите на Zavoda za zaštitu zdravlja Srbije и потврдата за усогласеност со европските прописи за материјали (Statement of Conformity) издадена од Institute for Public Health, Марибор, Словенија.


Најквалитетните цевки за вода, канализација, природен гас и телекомуникации се изработуваат од специјалниот тип HIPLEX® TR-418.


Овие гранулати се во класа на материјали PE-80 за високи притисоци.


HIPLEX® TIP ПРИМЕНА
HHM 5502 Дувани тела за мали и средни волумени
HHM 5202
HXM 50100 Дувани тела за средни и големи волумени
TR 455 CRNI PE цевки за гас и вода
TR 418 CRNI
TR455 NATUR PE цевки за вода
TR144 Тубуларни филмови со дебелина 5 -50 μm
TR 130
HUM 45010 Изработка на технички делови