Полимери - HIPTEN® полиетилен со ниска густина


HIPTEN® полиетиленот со ниска густина (0,917-0,922 g/cm3) е идеален материјал за пакување на прехрамбени и други производи, било да станува збор за поединечно или групно пакување (вреки, пакување на прехрамбени производи, индустриски вреки, одмотување на палети). Ламинирање и каширање на хартиена амбалажа со полиетилен со ниска густина се незаменливи при пакување на течности, поготово во прехрамбената индустрија (млеко, овошни сокови).


HIPTEN® кополимерите со хексен со потполна сигурност можат да се употребуваат за пакување на прехрамбени производи, бидејки во контакт со храната, органолептичките својства на храната остануваат непроменети за што сведочат атестите на Zavoda za zaštitu zdravlja Srbije и потврдата за усогласеност со европските прописи за материјали (Statement of Conformity) издадена од Institute for Public Health, Марибор, Словенија. HIPTEN-от покрај наведеното се користи и во градежништвото, земјоделието и во секојдневниот живот (градежни и агро-фолии, изолација на електрични кабли, играчки, затворачи, предмети за домакинството и медицината).


HIPTEN® TIP ПРИМЕНА
22003 Индустриски вреки, агрофолија, термособирачка фолија
22006 Термособирачка фолија, екструзија на непритисочни цевки
22007 A17 Фолија за млеко, термособирачка фолија, трегер кеси
21018 A6 Филм за општа намена, Бризгање на предмети со мали димензии
22020 Каширање
21010 Бризгање на предмети со мали димензии
21015 Бризгање на предмети со општа намена